39

Over een paar dagen gaat het boek naar de drukker: 39
Een cv in beeld. Een overzicht van het fotografische werk, het grafische werk en de performances van Ron Jagers. Zwaar onvolledig, want hij heeft zoveel gemaakt. 39 jaar is geen jubileum, dus dan hoeft volledigheid ook niet. Maar toch, een boek op a5 maat met maar liefst 150 pagina’s.

Gerard de Kleijn schreef een voorwoord.
Een citaat daaruit:
“Is Ron Jagers een Belg?
Jheronimus Bosch heeft geen school gemaakt in Nederland. Zijn mentaliteit wordt eerder op waarde geschat in Brabant en Vlaanderen dan in Holland. De Belg Jan Fabre is bijvoorbeeld heel expliciet in het aanwijzen van Jheronimus Bosch als zijn inspiratiebron. Als ik op zoek ga naar de artistieke familie van Ron Jagers, kom ik automatisch bij Belgen terecht. Dan denk ik eerst aan de vier Belgen: James Ensor, René Magritte, Stephan Vanfleteren, David Claerbout. Stuk voor stuk kunstenaars die iets heel eigens hebben, die niet horen tot een bepaalde kunstschool of isme, die onverstoorbaar hun gang gaan, die hun eigen stijl zijn en een groot gevoel voor ironie hebben en mededogen met de underdog tonen.”

U kunt het boek nu kopen. Ga naar www.kutron.nl/product/39/ en vul het gewenste aantal in, check out via de winkelwagen

Foto’s: Henry Krul

De Master presenteert het boek Ultimate Smartphone Selfie en doet een bekentenis.

Het boek Ultimate Smartphone Selfie is genomineerd als meest slecht geproduceerde boek van 2018. Wilt u desondanks toch het boek in uw bezit hebben, klik dan hier

Voorafgaand aan de presentatie speelt de punkband PoepKakPis het nummer Kakpoep

the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE

Na de Masterclass Smartphone Photography, door de uitgeverij uitgeroepen als beste boek van 2017, werkt uitgeverij Kutron nu aan de publicatie “the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE”. Deze publicatie zal op de eerste lentedag gepubliceerd worden. U ziet, uitgeverij Kutron zorgt nu al voor het eerste lichtpuntje in 2018.

Uitgeverij Kutron is al meer dan 25 jaar aktief in de gemeente Amersfoort en omstreken. De publicaties daarentegen hebben een bereik dat de landsgrens verre overschrijdt. Door de jaren heen heeft de uitgeverij vele namen gekend. Kameleontisch gedrag, waarmee het slecht markten veroveren is. De heren van Arbimoflex hebben de knoop doorgehakt: uitgeverij Kutron. Niet meer en niet minder. Een verwijzing naar de Franse oorsprong: Q’trôn. Vervolgens gaven zij hun eigen boekje in eigen beheer uit en stempelden zij de naam Kutron op de uitgeverij. Het kan verkeren. U kunt contact opnemen met de uitgeverij via het adres goudopsnee@kutron.nl

Klik hier voor het fantastische aanbod:

Masterclass Smartphone Photography

gegarandeerd Google Translate

Klikt u gerust op onderstaand plaatje. U krijgt dan de volledige pdf van het boekje Masterclass Smartphone Photography.  

Wow. Wat een uitvinding. Wat een revolutie. U heeft hem ook ontdekt? De smartphone. It turns your world upside down. Heeft u wel eens geprobeerd te bellen met uw Nikon? Of uw Hasselblad? Heeft u uw Canon al eens gebruikt als navigator? Nou dan. En dan nu, het superbe: uw smartphone kan ook fotograferen! Dat doet hij niet uit zichzelf. Zover gaat de revolutie nog niet. U moet er wel wat voor doen. Deze masterclass helpt u op weg. Na de masterclass weet u precies waar u uw vinger op welke knop moet leggen. Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat. You press the button, god do the rest. The Master Amersfoort, 2017 11 (All the English-Dutch translation is Google translate certified)

De bundel cartoons van Arbimoflex is rechtstreeks te bestellen bij de heren va Arbimoflex via hun website www.arbimoflex.nl

De Kleffe in pdf vorm

.

Drie jaar lang verscheen de KLEFFE, het meest ranzige blad van de stad Amersfoort. Het blad zocht oplossingen tegen wildplassen en vond de lulklauw uit. Er was een uitvoerige serie over de prijsvraag waarbij de hoofdprijs een baby was. Helaas, de hoofdprijs viel. Het blad sloot zijn bestaan met de uitgave van de beeldroman “Geen hart zonder tranen” waar menig Amersfoortse kunstenaar een bijdrage aan leverde.

Het had de trots van Amersfoort moeten worden: de Slappe Lullen Catalogus. 100 slappe lullen van prominente en actieve Amersfoorters. Velen zijn aangeschreven; velen weigerden. Ja, een lul in geërecteerde toestand. Dat wilden ze wel. Maar slap en neerbuigend. Neen, dat ging menig actieve Amersfoortse heer te ver.

Klik hier om de hele catalogus te bekijken catalogusgeerlysbreiages

Geerly’s breiages is een catalogus met meer dan 100 lulwarmers. De catalogus is rijkelijk geïllustreerd. De catalogus kan besteld worden via goudopsnee [ @ ] kutron.nl

Hollandsch Maatje. Een onregelmatig verschijnend periodiek, waarbij de redactie onwaarschijnlijkheden binnen de Amersfoortsce gemeenschap en de Nederlandsche samenleving naar boven haalde. Bovendien was Hollandsch Maatje gezegend met een rubriek “Klaar is Kees”. In de rubriek werd uitgelegd hoe men van een tomatenkistje een leuk tuinhekje kon maken. Een bijgeniette condoom was educatief voor de jongeren in de stad. Er was een pracht speciaalnummer over Prins Bernhard. Maar bovenal mocht de redactie zich verheugen in de medewerking van Het Zaadhuis met de strip Cond Oompje.

Hier mag eigenlijk het PornoFestival niet ontbreken. Niet omdat uitgeverij Kutron niets, maar dan ook niets te maken had met de organisatie van dit festival. Maar wel omdat de uitgeverij een dikke vinger in de pap had van de Grafische Uitingen van dit festival én omdat op dit festival een deel van het Slappe Lullen Project in praktijk werd gebracht. Misschien kent u ze wel van de Floriade, of de festivals Levende Historie. Borden met een gat er in, waar je achter kan gaan staan voor een mooi fotomoment.

the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE

After the Masterclass Smartphone Photography, named the best book by 2017 by the publishing house, publishing company Kutron is now working on the publication “the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE”. This publication will be published on the first spring day. You see, publisher Kutron is already creating the first bright spot in 2018. Sign up here: I will take part in this spring edition!:

Publisher Kutron has been active in the municipality of Amersfoort and surroundings for more than 25 years. The publications, on the other hand, have a range that far exceeds the border. Over the years, the publisher has known many names. Chameleonic behavior, with which it is difficult to conquer markets. The gentlemen of Arbimoflex have made the decision: publisher Kutron. No more and no less. A reference to the French origin: Q’trôn. Then they issued their own booklet in-house and stamped the name Kutron on the publishing house. It can be. You can contact the publisher via the address goudopsnee@kutron.nl

Click here for the fantastic offer:

Masterclass Smartphone Photography

Guaranteed Google Translate

Do not hesitate to click on the picture below. You will then receive the complete pdf of the Masterclass Smartphone Photography booklet.

Wow. What an invention. What a revolution. You also discovered it? The smartphone. It turns your world upside down. Have you ever tried calling with your Nikon? Or your Hasselblad? Have you ever used your Canon as a navigator? Well then. And now, the superbe: your smartphone can also take pictures! He does not do that on his own. The revolution does not go that far. You must do something for it. This masterclass helps you on your way. After the masterclass, you know exactly where to put your finger on which button. Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat. You press the button, god do the rest. The Master Amersfoort, 2017 11 (All the English-Dutch translation is Google translate certified)

The bundle cartoons from Arbimoflex can be ordered directly from the men from Arbimoflex via their website www.arbimoflex.nl

The Kleffe in pdf form

.

The KLEFFE appeared for three years, the most rancid leaf in the city of Amersfoort. The magazine looked for solutions to urinating and invented the cock-claw. There was a comprehensive series about the contest where the main prize was a baby. Unfortunately, the grand prize fell. The magazine closed its existence with the publication of the image novel “No heart without tears” that many a Amersfoort artist contributed to.

It should have been the pride of Amersfoort: the Slack Dicks Catalog. 100 weak dicks from prominent and active Amersfoorters. Many have been contacted; many refused. Yes, a dick in the correct state. They wanted that. But limp and condescending. No, many active Amersfoort gentlemen went too far.

Click here to view the entire catalog catalogusgeerlysbreiages

Geerly’s knitting is a catalog with more than 100 cock warmers. The catalog is richly illustrated. The catalog can be ordered via gold-plated [@] kutron.nl

Hollandsch Maatje. An irregularly appearing periodical, in which the editors uncover improbabilities within the Amersfoortsce community and Dutch society. In addition, Hollandsch Maatje was blessed with a section “Klaar is Kees”. The section explained how to make a nice garden fence from a tomato box. An accompanying condom was educational for the young people in the city. There was a beautiful special issue about Prince Bernhard. But above all, the editorial staff enjoyed the cooperation of Het Zaadhuis with the comic Cond Oompje.

The Porn Festival can not be missed here. Not because publisher Kutron had nothing, but also nothing to do with the organization of this festival. But it is because the publishing house had a big finger on the Graphic Expressions of this festival and because a part of the Slappe Lullen Project was put into practice at this festival. Maybe you know them from the Floriade, or the festivals Living History. Signs with a hole in it, where you can stand behind for a nice photo opportunity.

39

Over een paar dagen gaat het boek naar de drukker: 39
Een cv in beeld. Een overzicht van het fotografische werk, het grafische werk en de performances van Ron Jagers. Zwaar onvolledig, want hij heeft zoveel gemaakt. 39 jaar is geen jubileum, dus dan hoeft volledigheid ook niet. Maar toch, een boek op a5 maat met maar liefst 150 pagina’s.

Gerard de Kleijn schreef een voorwoord.
Een citaat daaruit:
“Is Ron Jagers een Belg?
Jheronimus Bosch heeft geen school gemaakt in Nederland. Zijn mentaliteit wordt eerder op waarde geschat in Brabant en Vlaanderen dan in Holland. De Belg Jan Fabre is bijvoorbeeld heel expliciet in het aanwijzen van Jheronimus Bosch als zijn inspiratiebron. Als ik op zoek ga naar de artistieke familie van Ron Jagers, kom ik automatisch bij Belgen terecht. Dan denk ik eerst aan de vier Belgen: James Ensor, René Magritte, Stephan Vanfleteren, David Claerbout. Stuk voor stuk kunstenaars die iets heel eigens hebben, die niet horen tot een bepaalde kunstschool of isme, die onverstoorbaar hun gang gaan, die hun eigen stijl zijn en een groot gevoel voor ironie hebben en mededogen met de underdog tonen.”

U kunt het boek nu alvast bestellen. Ga naar www.kutron.nl/product/39/ en vul het gewenste aantal in, check out via de winkelwagen

Foto’s: Henry Krul
De Master presenteert het boek Ultimate Smartphone Selfie en doet een bekentenis.
Het boek Ultimate Smartphone Selfie is genomineerd als meest slecht geproduceerde boek van 2018. Wilt u desondanks toch het boek in uw bezit hebben, klik dan hier
Voorafgaand aan de presentatie speelt de punkband PoepKakPis het nummer Kakpoep

the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE

Na de Masterclass Smartphone Photography, door de uitgeverij uitgeroepen als beste boek van 2017, werkt uitgeverij Kutron nu aan de publicatie “the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE”. Deze publicatie zal op de eerste lentedag gepubliceerd worden. U ziet, uitgeverij Kutron zorgt nu al voor het eerste lichtpuntje in 2018.

Uitgeverij Kutron is al meer dan 25 jaar aktief in de gemeente Amersfoort en omstreken. De publicaties daarentegen hebben een bereik dat de landsgrens verre overschrijdt. Door de jaren heen heeft de uitgeverij vele namen gekend. Kameleontisch gedrag, waarmee het slecht markten veroveren is. De heren van Arbimoflex hebben de knoop doorgehakt: uitgeverij Kutron. Niet meer en niet minder. Een verwijzing naar de Franse oorsprong: Q’trôn. Vervolgens gaven zij hun eigen boekje in eigen beheer uit en stempelden zij de naam Kutron op de uitgeverij. Het kan verkeren. U kunt contact opnemen met de uitgeverij via het adres goudopsnee@kutron.nl

Klik hier voor het fantastische aanbod:

Masterclass Smartphone Photography

gegarandeerd Google Translate

Klikt u gerust op onderstaand plaatje. U krijgt dan de volledige pdf van het boekje Masterclass Smartphone Photography.  
Wow. Wat een uitvinding. Wat een revolutie. U heeft hem ook ontdekt? De smartphone. It turns your world upside down. Heeft u wel eens geprobeerd te bellen met uw Nikon? Of uw Hasselblad? Heeft u uw Canon al eens gebruikt als navigator? Nou dan. En dan nu, het superbe: uw smartphone kan ook fotograferen! Dat doet hij niet uit zichzelf. Zover gaat de revolutie nog niet. U moet er wel wat voor doen. Deze masterclass helpt u op weg. Na de masterclass weet u precies waar u uw vinger op welke knop moet leggen. Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat. You press the button, god do the rest. The Master Amersfoort, 2017 11 (All the English-Dutch translation is Google translate certified)
De bundel cartoons van Arbimoflex is rechtstreeks te bestellen bij de heren va Arbimoflex via hun website www.arbimoflex.nl
De Kleffe in pdf vorm
.
Drie jaar lang verscheen de KLEFFE, het meest ranzige blad van de stad Amersfoort. Het blad zocht oplossingen tegen wildplassen en vond de lulklauw uit. Er was een uitvoerige serie over de prijsvraag waarbij de hoofdprijs een baby was. Helaas, de hoofdprijs viel. Het blad sloot zijn bestaan met de uitgave van de beeldroman “Geen hart zonder tranen” waar menig Amersfoortse kunstenaar een bijdrage aan leverde.
Het had de trots van Amersfoort moeten worden: de Slappe Lullen Catalogus. 100 slappe lullen van prominente en actieve Amersfoorters. Velen zijn aangeschreven; velen weigerden. Ja, een lul in geërecteerde toestand. Dat wilden ze wel. Maar slap en neerbuigend. Neen, dat ging menig actieve Amersfoortse heer te ver.
Klik hier om de hele catalogus te bekijken catalogusgeerlysbreiages
Geerly’s breiages is een catalogus met meer dan 100 lulwarmers. De catalogus is rijkelijk geïllustreerd. De catalogus kan besteld worden via goudopsnee [ @ ] kutron.nl
Hollandsch Maatje. Een onregelmatig verschijnend periodiek, waarbij de redactie onwaarschijnlijkheden binnen de Amersfoortsce gemeenschap en de Nederlandsche samenleving naar boven haalde. Bovendien was Hollandsch Maatje gezegend met een rubriek “Klaar is Kees”. In de rubriek werd uitgelegd hoe men van een tomatenkistje een leuk tuinhekje kon maken. Een bijgeniette condoom was educatief voor de jongeren in de stad. Er was een pracht speciaalnummer over Prins Bernhard. Maar bovenal mocht de redactie zich verheugen in de medewerking van Het Zaadhuis met de strip Cond Oompje.
Hier mag eigenlijk het PornoFestival niet ontbreken. Niet omdat uitgeverij Kutron niets, maar dan ook niets te maken had met de organisatie van dit festival. Maar wel omdat de uitgeverij een dikke vinger in de pap had van de Grafische Uitingen van dit festival én omdat op dit festival een deel van het Slappe Lullen Project in praktijk werd gebracht. Misschien kent u ze wel van de Floriade, of de festivals Levende Historie. Borden met een gat er in, waar je achter kan gaan staan voor een mooi fotomoment.

the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE

After the Masterclass Smartphone Photography, named the best book by 2017 by the publishing house, publishing company Kutron is now working on the publication “the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE”. This publication will be published on the first spring day. You see, publisher Kutron is already creating the first bright spot in 2018. Sign up here: I will take part in this spring edition!:

Publisher Kutron has been active in the municipality of Amersfoort and surroundings for more than 25 years. The publications, on the other hand, have a range that far exceeds the border. Over the years, the publisher has known many names. Chameleonic behavior, with which it is difficult to conquer markets. The gentlemen of Arbimoflex have made the decision: publisher Kutron. No more and no less. A reference to the French origin: Q’trôn. Then they issued their own booklet in-house and stamped the name Kutron on the publishing house. It can be. You can contact the publisher via the address goudopsnee@kutron.nl

Click here for the fantastic offer:

Masterclass Smartphone Photography

Guaranteed Google Translate

Do not hesitate to click on the picture below. You will then receive the complete pdf of the Masterclass Smartphone Photography booklet.

Wow. What an invention. What a revolution. You also discovered it? The smartphone. It turns your world upside down. Have you ever tried calling with your Nikon? Or your Hasselblad? Have you ever used your Canon as a navigator? Well then. And now, the superbe: your smartphone can also take pictures! He does not do that on his own. The revolution does not go that far. You must do something for it. This masterclass helps you on your way. After the masterclass, you know exactly where to put your finger on which button. Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat. You press the button, god do the rest. The Master Amersfoort, 2017 11 (All the English-Dutch translation is Google translate certified)
The bundle cartoons from Arbimoflex can be ordered directly from the men from Arbimoflex via their website www.arbimoflex.nl
The Kleffe in pdf form
.
The KLEFFE appeared for three years, the most rancid leaf in the city of Amersfoort. The magazine looked for solutions to urinating and invented the cock-claw. There was a comprehensive series about the contest where the main prize was a baby. Unfortunately, the grand prize fell. The magazine closed its existence with the publication of the image novel “No heart without tears” that many a Amersfoort artist contributed to.
It should have been the pride of Amersfoort: the Slack Dicks Catalog. 100 weak dicks from prominent and active Amersfoorters. Many have been contacted; many refused. Yes, a dick in the correct state. They wanted that. But limp and condescending. No, many active Amersfoort gentlemen went too far.
Click here to view the entire catalog catalogusgeerlysbreiages
Geerly’s knitting is a catalog with more than 100 cock warmers. The catalog is richly illustrated. The catalog can be ordered via gold-plated [@] kutron.nl
Hollandsch Maatje. An irregularly appearing periodical, in which the editors uncover improbabilities within the Amersfoortsce community and Dutch society. In addition, Hollandsch Maatje was blessed with a section “Klaar is Kees”. The section explained how to make a nice garden fence from a tomato box. An accompanying condom was educational for the young people in the city. There was a beautiful special issue about Prince Bernhard. But above all, the editorial staff enjoyed the cooperation of Het Zaadhuis with the comic Cond Oompje.
The Porn Festival can not be missed here. Not because publisher Kutron had nothing, but also nothing to do with the organization of this festival. But it is because the publishing house had a big finger on the Graphic Expressions of this festival and because a part of the Slappe Lullen Project was put into practice at this festival. Maybe you know them from the Floriade, or the festivals Living History. Signs with a hole in it, where you can stand behind for a nice photo opportunity.
[:nl _i=”0″ _address=”0″ /][:en _i=”3″ _address=”3″ /][:nl _i=”4″ _address=”4″ /][:en _i=”6″ _address=”6″ /][: _i=”8″ _address=”8″ /][: _i=”9″ _address=”9″ /]